Όροι και Προυποθέσεις για την χρήση του MetLife e-Services

 

1. Εισαγωγή

H ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» με Α.Φ.Μ. 098000156 και τον διακριτικό τίτλο «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.» , η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμ. 119, Μαρούσι, δημιούργησε την πύλη υπηρεσιών MetLife e-Services (εφεξής «εφαρμογή») η οποία παρέχεται, μέσω διαδικτύου για την ηλεκτρονική διαχείριση και ενημέρωση των πελατών, δηλαδή των αντισυμβαλλομένων και των ασφαλισμένων της (εφεξής «χρήστες της εφαρμογής»). Η χρήση του MetLife e-Services διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι»), τους οποίους οι χρήστες της εφαρμογής καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Η εταιρεία θεωρεί ότι οι χρήστες της εφαρμογής, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής, έχουν λάβει γνώση των Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση του MetLife e-Services συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν κάποιος χρήστης της εφαρμογής δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε εγγραφή στην εφαρμογή.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Η εταιρία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους όρους χρήσης.

Η χρήση της εφαρμογής e-Services επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους. Σε περίπτωση που ανήλικοι κάνουν χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών του MetLife e-Services, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δικαιούται να μην παρέχει τις υπηρεσίες, εφόσον το αντιληφθεί.

Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιου όρου, τοιαύτη ακυρότητα δεν επιφέρει ακυρότητα και των λοιπών όρων. Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

Η σχέση κάθε χρήστη της εφαρμογής με τη ΜetLife διέπεται από τους όρους του ασφαλιστηρίου που διατηρεί ή δυνάμει του οποίου καλύπτεται ασφαλιστικά. Σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε αμφιβολίας επισημαίνεται ότι υπερισχύουν των παρόντων όρων, οι ειδικότεροι όροι κάθε συμβολαίου.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι το σύνολο των υπηρεσιών της εφαρμογής παρέχεται μόνο μέσω του διαδικτύου (internet).


2. Εγγραφή

Για τη λήψη των υπηρεσιών της εφαρμογής απαιτείται ο χρήστης να είναι μέλος ομαδικού ή ατομικού ασφαλιστηρίου που έχει συναφθεί με τη MetLife και να εγγραφεί στην υπηρεσία αφού συμπληρώσει την ηλεκτρονική «Αίτηση Εγγραφής», μία διαδικασία η οποία να γίνει μόνο μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στοιχεία στην «Αίτηση Εγγραφής» δεν είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία από την αρχική, έντυπη αίτηση συμμετοχής του σε ομαδικό ή ατομικό ασφαλιστήριο, ο χρήστης της εφαρμογής θα ενημερώνεται από την εταιρεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει στην αρχική, έντυπη αίτηση εγγραφής του στο πρόγραμμα που έχει επιλέξει.

Η εταιρεία θα αποστέλλει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει ο χρήστης της εφαρμογής, τον προσωπικό, μυστικό κωδικό πρόσβασης (Password) τον οποίο για λόγους ασφάλειας, ο χρήστης της εφαρμογής υποχρεούται να αλλάξει άμεσα, με άλλον της επιλογής του.

Ο χρήστης της εφαρμογής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει και η οποία παραμένει υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, από ενδεχόμενη πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η εταιρία παρέχει στον χρήστη της εφαρμογής εξατομικευμένο κωδικό πρόσβασης για το προσωπικό του λογαριασμό στο e-services.

Στην περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την οποία δήλωσε αρχικά ο χρήστης της εφαρμογής, διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή επιθυμεί να την αλλάξει, τότε ο χρήστης της εφαρμογής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία, δηλώνοντας παράλληλα τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με δήλωση του στο MetLife e-Services.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το χρήστη της εφαρμογής περαιτέρω δικαιολογητικά για να επιβεβαιώσει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει την άδεια για τη χρήση της από το νόμιμο κάτοχο αυτού.

Σε περίπτωση που ο χρήστης της εφαρμογής αρνηθεί να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά η εταιρεία διαπιστώσει ότι ο χρήστης της εφαρμογής δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το χρήστη από την εφαρμογή.


3. Χρήση Κωδικών Πρόσβασης

Για χρήση και πρόσβαση στην εφαρμογή και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, απαιτείται η χρήση των Προσωπικών Στοιχείων Πρόσβασης (e-mail και password) που αποκτώνται με την εγγραφή στην εφαρμογή. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί, για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.


4. e-Billing

Ο χρήστης της εφαρμογής, με την εγγραφή του αποκτά αυτόματα πρόσβαση στην υπηρεσία e-billing που προσφέρει πληροφόρηση σχετική με τις οφειλές και παλαιότερες πληρωμές των ασφαλιστηρίων που διατηρεί στην εταιρεία. Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται η εισαγωγή του Ονόματος Χρήστη (username) και η χρήση του Κωδικού Πρόσβασης (password), τον οποίο ο χρήστης της εφαρμογής έχει λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει. Επιπλέον της πληροφόρησης που έχει μέσω e-Services, o χρήστης θα λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (email) και μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο (SMS) που έχει δηλώσει στην εταιρεία. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται, μέσω της Υπηρεσίας e-billing προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση του χρήστη.
 


5. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δεν ευθύνεται απέναντι στους πελάτες/χρήστες της εφαρμογής, για ζημιές που μπορεί να προκύψουν, από την εκτέλεση ή μη της αίτησης τους. Επίσης επιφυλάσσεται, ως προς τον χρόνο υλοποίησης των αιτημάτων, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η εταιρία δεν δεσμεύεται, ως προς τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα που ενδέχεται να υποβάλλουν οι χρήστες. μέσω της εφαρμογής.

Η εφαρμογή παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται, μέσω του διαδικτυακού τόπου, όπως ακριβώς έχουν.

Σε καμία περίπτωση η MetLife δεν φέρει ευθύνη για απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) επισκεπτών-χρηστών της εφαρμογής ή τρίτων, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω της εφαρμογής ή/και από μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται, μέσω αυτού.

Σε περίπτωση που η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες τρίτων (είτε μέσω internet είτε μέσω wap), τότε οι τρίτοι (πάροχοι ιστοσελίδων) έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της MetLife, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Η MetLife δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους τρίτους παρόχους, μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η MetLife δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Ως εκ τούτου, οι λήπτες ασφάλισης υποχρεούνται να απευθύνονται στους τρίτους (παρόχους ιστοσελίδων) για ο,τιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Παρά το γεγονός ότι οι λήπτες ασφάλισης αποδέχονται ότι η εταιρεία ούτε υποχρεούται ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται, οποτεδήποτε, να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου, εάν, κατά την κρίση της, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

Πολιτική cookies

Η χρήση των cookies, μέσω διαδικτύου, πραγματοποιείται προκειμένου να καταγράφεται το ενδιαφέρον των πελατών, σε σχέση με τα προϊόντα και της υπηρεσίες της εταιρείας. Το γεγονός αυτό εξυπηρετεί στη συγκέντρωση και στην ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με την κίνηση στις ιστοσελίδες, καθώς και στην κάλυψη των αναγκών των συνδρομητών. Στην περίπτωση, λοιπόν, αυτή, οι ως άνω πληροφορίες συλλέγονται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους. Στην περίπτωση βέβαια που ο συνδρομητής αρνηθεί κάποιο cookie καταγραφής της κίνησης του (προχωρώντας στις απαραίτητες ρυθμίσεις στον ηλεκτρονικό πλοηγό (browser), η πρόσβασή του δεν παρεμποδίζεται. Σκοπός της εταιρείας είναι η διαβεβαίωση προς τους πελάτες ότι η αποδοχή ενός cookie, σε καμία περίπτωση δεν της δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή τους ή σε προσωπικά τους δεδομένα, πλην αυτών που οι ίδιοι επιλέγουν να μοιραστούν μαζί της.
 


6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο της εφαρμογής , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού, σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της εφαρμογής. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται στην εφαρμογή, είναι αποκλειστικά σήματα της MetLife ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους, περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στην εφαρμογή δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 


7. Υποχρεώσεις Αποδεκτής Χρήσης και Ορθής Συμπεριφοράς Χρήστη

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της εφαρμογής. Ως εκ τούτου, οι χρήστες της εφαρμογής ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι:

Θα χρησιμοποιούν εξοπλισμό που δε δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο της εταιρείας.

Δεν θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι και δεν θα επιτρέπουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία στους πελάτες της, για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς.

Ειδικότερα, οι χρήστες της εφαρμογής απαγορεύεται να κάνουν χρήση του MetLife e-Services για να:

 • • Μεταδώσουν με οποιοδήποτε τρόπο ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων είτε προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με το νόμο.
 • • Παρενοχλήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).
 • • Δημοσιεύσουν ή αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e-mail) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οποιοδήποτε περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
 • • Δημοσιεύσουν, αποστείλουν με e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες της εφαρμογής δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • • Δημοσιεύσουν, αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • • Παραπλανήσουν οποιονδήποτε, ως προς την προέλευση του περιεχομένου της εφαρμογής MetLife e-Services ή ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της εταιρείας ή και τρίτων.
 • • Θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της εταιρείας.
 • • Εμποδίσουν οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ή τον υποβοηθήσουν στο να παρακάμπτει τον έλεγχο της ταυτότητάς του.
 • • Εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 • • Προωθούν ή/και να διαθέτουν περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους ασφαλισμένους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της MetLife .
 • • Αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών ή εταιρικές πληροφορίες που δεν είναι δημοσίως ανακοινώσιμες.
 • • Διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσουν και να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων της εταιρείας.
 • • Αποκαλύπτουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
 • • Προβούν σε ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των νομοθετικών διατάξεων.

Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας, θα πρέπει να γίνεται σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτών και να τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας του διαδικτύου (π.χ. RFC 1087 ethics and the Internet).

 • • Ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη MetLife, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του: Οποιοδήποτε κενό ασφάλειας που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου, άλλων συνδρομητών ή τρίτων προσώπων.
 • • Μη ορθή συμπεριφορά ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία της.

Ο λήπτης της ασφάλισης θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του, σύμφωνα με την κρίση του και την ενημέρωση που του παρέχεται από την εταιρεία.

Ο λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στον ίδιο ή είναι δημοσίως ανακοινώσιμα ή για τα οποία έχει δοθεί άδεια πρόσβασης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών.

Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν τηρούν οποιαδήποτε από τις νόμιμες ή συμβατικές τους υποχρεώσεις, περί αποδεκτής χρήσης και ορθής συμπεριφοράς, η εταιρεία δικαιούται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης με τους εκάστοτε Όρους Χρήσης, η εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της και δη για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής της ζημίας.
 


8. Διαθεσιμότητα Δικτύου

Η MetLife καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής. Οι χρήστες της εφαρμογής, παρ' όλα αυτά, αποδέχονται ότι η MetLife δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους ασφαλισμένους, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής ταυτόχρονα, ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η MetLife δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ' αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην εφαρμογή, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της εφαρμογής, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Αν και η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της εφαρμογής από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς, κάθε λήπτης της ασφάλισης πρέπει να φροντίζει για τη δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας), πριν τη χρήση της εφαρμογής ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.
 


9. Ασφάλεια

Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Οι χρήστες της εφαρμογής κατά την εγγραφή τους, ως μέλη της εφαρμογής παρέχουν στην εταιρεία προσωπικά δεδομένα τα οποία η εταιρεία εγγυάται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών μέσω της εφαρμογής. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες της εφαρμογής, μετά τη λήψη από την εταιρεία του Κωδικού Πρόσβασης,, για την ενεργοποίησή τους στην εφαρμογή (password- προσωπικός κωδικός ενεργοποίησης), είναι υποχρεωμένοι να μεταβάλλουν τον Κωδικό Πρόσβασης τους (password), προκειμένου να μην τον γνωρίζει κανείς άλλος, ενώ έχουν, στη συνέχεια, τη δυνατότητα να τον μεταβάλλουν, όσο συχνά επιθυμούν. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία είναι ο λήπτης της ασφάλισης, μέσω των ανωτέρω προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης.

Οι χρήστες της εφαρμογής είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους προσωπικούς τους Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την εταιρεία σε τρίτους. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους ασφαλισμένους από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία, από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Η εταιρεία δικαιούται, οποτεδήποτε, να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της εφαρμογής, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η χρήση της εφαρμογής e-Services, υπόκειται στους όρους χρήσης της και στην «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (στο εξής Γνωστοποίηση), η οποία αποτελεί μέρος των όρων χρήσης και την οποία μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ

Η MetLife σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της εφαρμογής. Η «Γνωστοποίηση» αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η MetLife και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικές με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της εφαρμογής πρέπει να προβεί, αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών, κατά την επίσκεψή του στην εφαρμογή.

Οι παρόντες «Όροι Χρήσης» και η «Γνωστοποίηση» ενδέχεται να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους εν λόγω όρους για πιθανές αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της εφαρμογής συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.


10. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση, σχετική με το MetLife e-Services, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 87 87 000) ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα, από το πεδίο «Επικοινωνήστε μαζί μας» της εφαρμογής MetLife e-Services.

Επίσης, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας www.metlife.gr, στο e-mail contact@metlife.gr, καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: MetLife , Λεωφ. Κηφισίας 119, Μαρούσι 151 24 Αθήνα.